Le Figaro Composition, oil on canvas, 115x106cm, 2006 

 

 

 

L'XPRESS, acrylic on canvas, 100x110cm, 2006 

 

 

NEWSPAPERS

Proste kształty oraz mocny w wyrazie kolorystyczny przekaz to główne cechy stylu obrazów Andrzeja Roszczaka z okresu POPART, cechy które pojawiły się z momentem gdy artysta zamieszkał w 2001 roku w Warszawie i rozpoczął współpracę z MTV Polska.

 

W latach 2001-2007 główną inspiracją dla twórczości Roszczaka był kształtujący popkulturę telewizyjny kanał muzyczny MTV oraz modowe czasopisma, takie jak; POP Magazine, V Magazine, ID Magazine, Vogue i inne, a także popularne filmy z cyklu przygód agenta 007 - James Bond.

 

W jednym z wątków w twórczości artysty znajdziemy tytuły gazet. Prasowe logotypy poprzez kontrastową kolorystykę wzmacniają w pracach Roszczaka swój krzykliwy charakter, stają się wizualnie jeszcze bardziej „głośne”, tak jakby chciały oznajmić wszystkie najgorętsze na świecie „newsy”. Kompozycje napisów są zdekonstruowane i umieszczone w nowej konfiguracji, tym samym wzmacniając obszar swojego oddziaływania.

 

 

 

NEW! acrylic on canvas, 70x60cm, 2006 

 

 

 

TV TEST Signal No.05, oil on canvas, 41x41cm, 2007 

 

 

 

TV TEST Signal No.01, oil on canvas, 60x60cm, 2007 

 

 

 

TV TEST Signal No.02, oil on canvas, 60x60cm, 2007 

 

 

 

TV TEST Signal No.03, oil on canvas, 81x81cm, 2007 

 

 

 

TV TEST Signal No.04, oil on canvas, 73x89cm, 2007 

 

 

TV TEST Signal

TV TEST Signal – to seria abstrakcyjno-geometrycznych prac, które bezpośrednio nawiązują do sygnału telewizyjnego. Planszę testową albo telewizyjną tablicę kontrolną, można było zobaczyć na ekranach telewizorów od około 1960 roku, do lat dziewięćdziesiątych XX wieku, i miały one techniczne zastosowanie w kalibracji kineskopowego obrazu oraz innych parametrów odbiornika telewizyjnego podczas analogowej transmisji.

 

Plansza kontrolna to prosta geometryczna kompozycja, składająca się z podstawowych i pochodnych kolorów oraz czerni, bieli i odcieni szarości, która w pracach Roszczaka ulega znacznej dekonstrukcji i przeobrażeniu, jest ułożona na nowo, eksplorując tym samym różne jej wariacje.

 

Artysta w swoich pracach poszukuje i bada zależności kolorów między sobą, pracując dla MTV, był w pewnym sensie „zmuszony” do pogłębienia wiedzy z zakresu stosowanych kolorów w telewizyjnym paśmie przenoszenia - nowym dla siebie medium. W serii TV TEST Signal uzyskane konfiguracje znaku testowego, nawiązują także do nurtu abstrakcji geometrycznej i sztuki optycznej. 

 

 

 

 

Machination No.02, mixed media (acrilic and paper) on canvas, 60x60cm, 2007 

 

 

 

Machination No.03, mixed media (acrilic and paper) on canvas, 60x60cm, 2007 

 

 

 

Machination No.04, mixed media (oil and paper) on canvas, 50x40cm, 2007 

 

 

 

Machination No.06, mixed media on canvas, 2007 

 

 

 

Machination No.07, mixed media (acrilic and paper) on canvas, 55x33cm, 2007 

 

 

 

Machination No.08, mixed media (acrilic and paper) on canvas, 35x27cm, 2007 

 

 

 

Machination No.09, mixed media (acrilic and paper) on canvas, 35x27cm, 2007 

 

 

 

Machination No.01, mixed media (acrilic and paper) on canvas, 15x50cm, 2007 

 

 

MACHINACJE 

Machinacje – to seria obrazów wykonanych w technice collage, nawiązują one do przekazu płynącego z nurtu modowej prasy, której często główną tematyką jest tożsamość seksualna, religia i przemoc. Tytuł serii wskazuje pewne zależności, związane z obszarem bezpośredniego oddziaływania na podświadomość czytelnika w zakresie identyfikacji seksualnej oraz przynależności subkulturowej.

Ważny - szczególnie dla młodego człowieka - przekaz jest wyrażony poprzez fotograficzno-modową ekspresję. Także i w tej serii Roszczak dekonstruuje i zestawia na nowo komunikat, którym notabene wizualnie nawiązuje do równolegle tworzonego cyklu prac - TV TEST Signal. W Machinacjach jednak daje się zauważyć silny ładunek erotyzmu, artysta wysuwając go na pierwszy plan swoich kompozycji, wskazuje tym samym, jak bardzo jest on istotny dla czytelnika.

 

 

 

Woman in Composition, mixed media (oil, acrilic, pencil) on canvas, 114x130cm, 2006  

 

 

 

Le Male Head No.01 (after Jean Paul Gaultier), acrilic on canvas, 81x80cm, 2006 

 

 

 

Le Male Head No.02 (after Jean Paul Gaultier), acrilic on canvas, 81x80cm, 2006 

 

 

 

Le Male Head No.03 (after Jean Paul Gaultier), acrilic on canvas, 81x80cm, 2006 

 

 

 

Le Male Torso (after Jean Paul Gaultier), acrilic on canvas, 80x70cm, 2006 

 

 

 

A Girl in a circle, oil on canvas, 80x75cm,2007 

 

 

 

An Orange and Pink Girl, oil on canvas, 80x73cm, 2007 

 

 

 

A Girl with Bugs (after H&M advertising campaign), oil on canvas, 100x80cm, 2005 

 

 

 

POP-ART PERIOD (2001-2007)

Fascynacja i zainteresowanie stylem pop-art w twórczości Andrzeja Roszczaka, miało bezpośredni związek z jego sześcioletnią współpracą z telewizją muzyczną MTV. Dodatkowo, okres ten przypada na zmianę otoczenia i zamieszkanie w Warszawie – mieście kontrastów - które oddziaływało na artystę nieustannie. Uproszczony i szybki komunikat, charakterystyczny dla MTV, uwidacznia się w obrazach Roszczaka, a krzykliwa, kontrastowa kolorystyka zaczyna dominować przekaz jego prac. Wraz ze stylem pop-art Roszczak zaczyna tworzyć serie obrazów, w których uproszczony główny motyw często pozostawia bez zmian, modyfikując i działając jedynie na kolory (Le Male, Agnieszka-Amsterdam). Jak twierdzi; zmiana kolorystyki i multiplikacja motywu, nie wynikała z kopiowania stylu prac Andy Warhola – do którego często jest porównywany, a jedynie z poznania nowych narzędzi, takich jak programy do obróbki graficznej, np. Photoshop. Programu graficznego w którym, działania na kolory okazały się niezwykle proste, umożliwiając precyzyjną modyfikację motywu, co dla Roszczaka było bardzo przydatne w pracy badawczej nad wzajemnym wpływem i oddziaływaniem na siebie kształtów i kolorów. 

 

W okresie pop-art Roszczak porusza się w różnych obszarach swoich zainteresowań, poszukując nowych inspiracji skupia uwagę na ikono-sferze miejskiej. Motywami przewodnimi stają się zdjęcia reklamowe, okładki modowych magazynów – najsilniej oddziałujących na wyobraźnię artysty. W pracach z tego okresu, nie brakuje odniesień do geometrycznych kształtów oraz abstrakcyjnych kompozycji. Roszczak łączy geometryczne figury z poddanymi dużej syntezie kształtami portretu modelki, uzyskując w ten sposób wyrafinowany rytm, zbliżając się poprzez to, do abstrakcji (Woman in Composition). W serii TV-Test Signal na nowo konstruuje znany wszystkim telewizyjny sygnał kontrolny, ponad to tworzy geometryczne bryły, techniczne rysunki utopijnej architektury, wzmacniając ich wizualne oddziaływanie kontrastowymi kolorami.

 

Pop-art dla Roszczaka, to przede wszystkim okres badawczy nad wzajemnym oddziaływaniem na siebie kształtów i kolorów. Roszczak modyfikuje portrety ludzi tak, aby uzyskać dla nich optymalne rozwiązanie, poszukuje idealne kształty, łączy duży poziom syntezy z sensualnymi cechami postaci. Najbardziej rozpoznawalnym obrazem dla artysty z tamtego okresu jest praca Le Male - portret młodego mężczyzny (na podstawie zdjęcia z reklamy perfum Jean-Paul Gaultier o takim samym tytule „Le Male”), poddany dużej syntezie, który doczekał się też, największej ilości kolorystycznych modyfikacji.

 

Ciekawostką pozostaje fakt, iż w tym samym czasie naprzemiennie, dla kontrastu popartowego stylu, Roszczak tworzy czarne obrazy, prace w zupełnie odmiennej stylistyce. Cechą wspólną dla jego pop-artowych i czarnych obrazów jest obszar inspiracji; nadal jest to ikono-sfera miejska, oraz okładki i łamy modowych magazynów. Roszczak w swoich pracach bezpośrednio odwołuje się do reklamowych motywów, gdzie po przez swoje działania na nowo analizuje i redefiniuje zawarty w nich przekaz.

 
 

POP ART PERIOD (2001-2007)

Interests and fascination about pop-art in Roszczak workshop were directly linked with his 6 year co-operation with MTV. In addition to that it was also the time of settling down in Warsaw in a new environment known as the city of contrasts, which still has strong influence on him. Simplified and fast message which was typical for MTV is revealed in the paintings of Roszczak and loud and contrast colors start to dominate his workshop. In line with pop-art style Roszczak starts to create the series of paintings, where the main theme often remains unchanged while modifying and adjusting only colors (Le Male, Agnes – Amsterdam). In his opinion the color adjustments and multiplication of a theme was not the result of copying the art work by Andy Warhol – against whom he is often compared, but it was through the learning new tools such as graphic programs i.e. photoshop where the color adjustment is easy in modifying the theme in a very precise way. The latter was very useful for Roszczak in his research work on the influence of colors on shapes and one another.

 

In pop art period Roszczak ranges in different types of his own interests, but he is mainly focused on city iconosphere. The leading themes are the adverting photos, covers of fashion magazines which have the strongest influence on his imagination. In his artworks from the black period there are plenty of referrals to geometric shapes and abstract compositions. Roszczak combines the geometric figures with the synthesized shapes of the fashion model as a way of getting a sophisticated rhythm which nearly reaches abstraction (Woman in Composition). In series TV – Test Signal he redefines a well known TV control signal while making geometric shapes, drawings of technical architecture through the strong enhancement coming from contrast colors.

 

Pop art for Roszczak is first of all the time of research on the mutual influence of shapes and colors. Roszczak modifies the portraits of people in such a way that an optimal solution is always reached as he is looking for ideal shapes while combing a great level of synthesis with any sensual features of his people. The most recognized painting by him from this period is Le Male – a portrait of a young man based on the photograph from the advertising spot of the perfumes by Jean Paul Gaultier under the same title Le Male, which was synthesized to great extent and which had the highest number of different modifications.

 

It is interesting to know that at the same time Roszczak also created black paintings as a sort of contradiction to his pop art style, which had completely different message. The common feature of his pop art and black paintings is the subject of his inspirations; it is still urban iconosphere and the covers from fashion magazines. In his paintings Roszczak directly refers to advertising themes and spots, where through his style he tries to reanalyze and verify their real messages.